PHẦN MỀM

NHẬP MẪU

  • Nhanh chóng số hóa các chi tiết rập của sản phẩm bằng cách nhập theo các đường, điểm của chi tiết rập giấy, kể cả chi tiết rập vải.
  • Nhập các mẫu phức tạp chỉ trong vài giây.