PHẦN MỀM

CUTPLAN - HOẠCH ĐỊNH BÀN CẮT

  • Tối ưu hóa các hoạt động của bộ phận cắt. CutPlan tự động lập kế hoạch, tỉ lệ cắt dựa trên những dữ liệu đầu vào và ghép các cỡ thích hợp để cắt trong cùng một sơ đồ.
  • Với mỗi sơ đồ, số lớp cần cho một bàn cắt cũng được tính toán kỹ lưỡng để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của từng đơn hàng.