PHẦN MỀM

GRADING - NHẢY CỠ

Nhanh chóng điều chỉnh các chi tiết rập cho phù hợp với bảng cỡ của sản phẩm, bao gồm cả các bảng phức tạp.
  • Kiểm soát điều chỉnh tỉ mỉ để đạt hiệu quả tối ưu cho từng cỡ với điểm nhảy linh hoạt.
  • Nhảy cỡ đồng thời nhiều chi tiết và thông số khác nhau.